Mikova_Michaela

Michaela Miková

Je interní auditorka, která se věnuje auditům s účetními riziky a procesy.

 

Michaela je s účetnictvím a interním auditem profesně spjata dlouhá léta. Zejména ověřuje, zda data klientů podávají věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví. Interní auditorka této specializace dbá na to, aby účetnictví bylo úplné, správné a průkazné.

 

Zaměřuje se na rizika, zda v daném účetním období byly zaúčtovány všechny účetní operace, které s tímto obdobím časově a věcně souvisí. Michaela z pozice interní auditorky kontroluje správnost účetnictví a ověřuje skutečnosti, zda zaúčtováním účetních transakcí nebyly porušeny závazné právní předpisy a zda jsou všechny účetní transakce podloženy odpovídajícími účetními doklady a zda jsou v souladu s interními účetními směrnicemi.