Mádl

Ing. Marek Mádl

„Křivé zrcadlo nic rovně a přesně ukázat nemůže”

Marek má značné odborné zkušenosti v hodnocení obchodních partnerů a dlužníků. Počínaje působením na back office, pohyboval se přes úvěrové oddělení banky až k řízení rizik ve firemní oblasti. Marek je specialista kreditního rizika, který posuzuje návrhy na odpovídající zajištění (směnky, nemovitosti, ručitelé,) spolu s úvěrovou způsobilostí zákazníků (na základě rozvahy, výkazu zisků a ztrát, atp.) Kromě toho Marek analyzuje úvěrové procesy, procesy řízení aktiv a pasiv, vypracovává návrhy interních metodik pro klasifikaci rizik klienta. Navíc Marek Mádl poskytuje služby v oblasti finančního plánování a modelování. Zabývá se oceňováním podniků, akcií, připravovaných obchodních transakcí. Navrhuje vhodné obchodní modely tak, aby poskytl podporu pro naplnění střednědobých a krátkodobých firemních plánů. Jako risk manager je Marek odpovědný za dodržování schvalovacího procesu, za vyhodnocování a doporučování úvěrových limitů pro příslušné obchodní partnery a za hladkou spolupráci s controllingem.

Ing. Mádl nabízí svou podporu zejména tím, že se stará o celé portfolio z hlediska selhání, o jeho strukturu o identifikaci rizik v každém sektoru. Provádí hodnocení efektivity řízení rizik portfolia. Pokud bude požadováno, Marek pokrývá také oblast controllingu.